ഡ്യൂഡിൽ ബഗ്ഗ്

45 36
Poorna Eram

ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ കുഴിയാന ഒരു പടം വരച്ചു.മണിക്കുട്ടൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി.ഇതെന്താണ്?ആഹാ മനോഹരം.ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തന്നെ.പൂഴിമണ്ണിൽ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇഴഞ്ഞിഴഞ് അവൻ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി.ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും അവൻ നോക്കി.ഇത് ഇന്ത്യ തന്നെ.

8 in stock

Author: തസ്‌മീൻ

ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ കുഴിയാന ഒരു പടം വരച്ചു.മണിക്കുട്ടൻ കൗതുകത്തോടെ നോക്കി.ഇതെന്താണ്?ആഹാ മനോഹരം.ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തന്നെ.പൂഴിമണ്ണിൽ മേലോട്ടും താഴോട്ടും ഇഴഞ്ഞിഴഞ് അവൻ ചിത്രം പൂർത്തിയാക്കി.ചാഞ്ഞും ചരിഞ്ഞും അവൻ നോക്കി.ഇത് ഇന്ത്യ തന്നെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡ്യൂഡിൽ ബഗ്ഗ്”

Vendor Information