ഡോയൽ ജൂനിയറിന്റെ അലക്‌സി കഥകൾ

300 240

ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥകളെഴുതാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത്.അവിചാരിതമായി ഒരു വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ത്രില്ലർ കഥകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മത്സരമായിരുന്നു അലക്സി കഥകളുടെ ഉത്ഭവം.ആദ്യമായി എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ‘ശവപ്പെട്ടിയിലെ രഹസ്യം’ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ പാർട്ടിന് വായനക്കാരെല്ലാം തന്നത് ഒരേ കമ്മന്റുകളായിരുനു എന്നത് ശെരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.

1 in stock

Author: രഞ്ജു കിളിമാനൂർ

ഷെർലക്ക് ഹോംസ് കഥകളോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് കഥകളെഴുതാൻ എനിക്ക് പ്രചോദനമായി മാറിയത്.അവിചാരിതമായി ഒരു വാട്സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പിൽ ത്രില്ലർ കഥകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മത്സരമായിരുന്നു അലക്സി കഥകളുടെ ഉത്ഭവം.ആദ്യമായി എഴുതി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ‘ശവപ്പെട്ടിയിലെ രഹസ്യം’ എന്ന കഥയുടെ ആദ്യ പാർട്ടിന് വായനക്കാരെല്ലാം തന്നത് ഒരേ കമ്മന്റുകളായിരുനു എന്നത് ശെരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഡോയൽ ജൂനിയറിന്റെ അലക്‌സി കഥകൾ”

Vendor Information