ദൃശ്യഭാഷ

120 96

ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രഥമഗ്രന്ഥം.

7 in stock

Author: കെ എസ് രാജശേഖരൻ

ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം പ്രൊഡക്ഷനെ സംബന്ധിച്ച മലയാളത്തിലെ പ്രഥമഗ്രന്ഥം.ടെലിവിഷൻ ഭാഷാപ്രയോഗം,പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്‌നിക്കുകൾ,വ്യാകരണം,സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം,പ്രയോഗരീതികൾ എന്നിങ്ങനെ ടെലിവിഷൻ പഠനത്തിന്റെ സമസ്തവിഷയങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ച ഈ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സർവകലാശാലകളിലെ മാധ്യമപഠനത്തിന്റെ സിലബസ്സുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദൃശ്യഭാഷ”

Vendor Information