ദുബ്രോവ്സ്കി

160 128
Insight Publica

റഷ്യൻ മഹാകവി പുഷ്കിൻ (1799 -1837 )പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഗദ്യകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു…ബേൽകിൻ കഥകൾ,ഇസ്പെടു റാണി,കപ്പിത്താന്റെ മകൾ മുതലായ പ്രശസ്‌ത ഗദ്യകൃതികൾക്ക് ജന്മമരുളിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയാണ്.പുഷ്കിന്റെ ഗദ്യകൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുബ്രോവ്സ്കി എന്ന സുപ്രസിദ്ധ നോവൽ ഒരു സവിശേഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലമരണത്തിനു ശേഷം 1841 ൽ മാത്രമാണ് അത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്

10 in stock

Author: അലക്‌സാണ്ടർ പുഷ്കിൻ

റഷ്യൻ മഹാകവി പുഷ്കിൻ (1799 -1837 )പ്രഗത്ഭനായ ഒരു ഗദ്യകാരൻ കൂടിയായിരുന്നു…ബേൽകിൻ കഥകൾ,ഇസ്പെടു റാണി,കപ്പിത്താന്റെ മകൾ മുതലായ പ്രശസ്‌ത ഗദ്യകൃതികൾക്ക് ജന്മമരുളിയത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തൂലികയാണ്.പുഷ്കിന്റെ ഗദ്യകൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ദുബ്രോവ്സ്കി എന്ന സുപ്രസിദ്ധ നോവൽ ഒരു സവിശേഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നു.അദ്ദേഹത്തിന്റെ അകാലമരണത്തിനു ശേഷം 1841 ൽ മാത്രമാണ് അത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടത്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദുബ്രോവ്സ്കി”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!