ദുഷാന

390 312

കൊസവോ എന്ന രാജ്യത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കാമുകനു വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും വൈനുണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ദു ഷാന എന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ. വൈനറികളാണ് പശ്ചാത്തലം.

5 in stock

Author: ആൽവിൻ ജോർജ്‌

കൊസവോ എന്ന രാജ്യത്താണ് കഥ നടക്കുന്നത്. കാമുകനു വേണ്ടി ഓരോ വർഷവും വൈനുണ്ടാക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ദു ഷാന എന്ന മുത്തശ്ശിയുടെ കഥ. വൈനറികളാണ് പശ്ചാത്തലം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789354823756

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ദുഷാന”

Your email address will not be published.

Vendor Information