എഡ്ഗവാർ പ്രഭുവിന്റെ കൊലപാതകവും മറ്റു ക്രൈം ത്രില്ലറുകളും

799 639

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടേതാണെന്ന് ഗിന്നസ് ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യുനസ്‌കോ ഡാറ്റാബെയ്‌സ് ആയ ഇൻഡക്‌സ് ട്രാൻസ്‌ലേഷിയോനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികൾ അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടേതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എഡ്ഗ്വയർ പ്രഭുവിന്റെ കൊലപാതകം, ഹിക്കറി ഡിക്കറി ഡോക്ക്, പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതകം എന്നീ ജനപ്രിയ അപസർപ്പക നോവലുകളാണ് ഇതിൽ.

Out stock

Out of stock

Author: അഗതാ ക്രിസ്‌റ്റി

ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടേതാണെന്ന് ഗിന്നസ് ബുക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ യുനസ്‌കോ ഡാറ്റാബെയ്‌സ് ആയ ഇൻഡക്‌സ് ട്രാൻസ്‌ലേഷിയോനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാഷയിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ട കൃതികൾ അഗതാ ക്രിസ്റ്റിയുടേതാണെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. എഡ്ഗ്വയർ പ്രഭുവിന്റെ കൊലപാതകം, ഹിക്കറി ഡിക്കറി ഡോക്ക്, പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൊലപാതകം എന്നീ ജനപ്രിയ അപസർപ്പക നോവലുകളാണ് ഇതിൽ.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788194900047

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഡ്ഗവാർ പ്രഭുവിന്റെ കൊലപാതകവും മറ്റു ക്രൈം ത്രില്ലറുകളും”

Vendor Information