എലിപ്പത്തായം

70 56

മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സവിശേഷമായ രചനാരീതി.സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ചലച്ചിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം

7 in stock

Author: അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ

മലയാള സിനിമയിലെ നാഴികക്കല്ലായി മാറിയ ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥ സവിശേഷമായ രചനാരീതി.സാധാരണ വായനക്കാർക്കും ചലച്ചിത്രവിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഒരുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഉത്തമ ഗ്രന്ഥം

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എലിപ്പത്തായം”

Vendor Information