എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനം – സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും

295 236

എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനത്തിനുശേഷം എന്ത് എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിനു മികച്ച വഴികാട്ടി. 

Out stock

Out of stock

Author: ടി എ അരുണാനന്ദ്

എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനത്തിനുശേഷം എന്ത് എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാർഥി സമൂഹത്തിനു മികച്ച വഴികാട്ടി. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഞ്ചിനീയറിങ് പഠനം – സാധ്യതകളും അവസരങ്ങളും”

Vendor Information