ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു

750 600

കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിന്റെ നിഘണ്ടു പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു.

8 in stock

Author: രാജേന്ദ്രൻ ചെറുപൊയ്ക

കേരള ഭാഷാ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യുട്ടിന്റെ നിഘണ്ടു പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു. 1400 പേജുകളിലധികധികം വാക്കുകള്‍ ഈ നിഘണ്ടുവിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഇപ്പോള്‍ പ്രയോഗത്തിലുള്ളതും മറ്റു നിഘണ്ടുക്കളില്‍ ഇല്ലാത്തതുമായമുന്നൂറില്‍പ്പരം പുതിയ വാക്കുകളും അവയുടെ അര്‍ത്ഥങ്ങളും വരെ ലളിതമായും സുഗ്രഹമായും ഇതില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം നിഘണ്ടു”

Vendor Information