ഇംഗ്ലീഷ് പൂച്ച

70 56

കാല്പനികത ഈറനുടുത്തു കുളിച്ചുനിന്ന അതേ കുളിക്കടവിൽ ആധുനികതയും ഉത്തരാധുനികതയും കൂപ്പുകുത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ ഞെട്ടലിന്റെ ഓളങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ്ട് അടങ്ങിയെന്നു തോന്നുന്നു…

Out stock

Out of stock

Author: എം.ആർ അനിൽകുമാർ

ദുരന്തങ്ങൾ നിത്യമായ പായൽ പോലെ മാത്രം കുളിക്കടവിൽ ചർച്ചചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത ലോകത്തേക്കാണ് പുതുകവിത ഒരു ചൈനീസ് സൊപ്പുപെട്ടിയുമായി കുളിക്കാൻ വരുന്നത്. നീരൊഴുക്കുകൾ നിലച്ച മടുപ്പിക്കുന്ന നിശ്ചലതയിൽ ഇനിയും നീന്തിത്തുടിക്കുനതിനു പകരം പുതിയ തുറസ്സുകൾ അത് തേടിപ്പോകുന്നതും സ്വാഭാവികം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഇംഗ്ലീഷ് പൂച്ച”

Vendor Information