എനിക്കുമൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു

140 112

സഹകരണസംഘങ്ങളുടെയും ധവളവിപ്ലവത്തിന്റെയും അസാധാരണ വിജയത്തിലൂടെ ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പികളിലൊരാളായി മാറിയ വര്‍ഗീസ് കുര്യന്റെ‚ആത്മകഥ. ഏറെയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍  വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, വായിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും പ്രചോദനം നല്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: വർഗീീസ് കുര്യൻ

സഹകരണസംഘങ്ങളുടെയും ധവളവിപ്ലവത്തിന്റെയും അസാധാരണ വിജയത്തിലൂടെ ആധുനിക ഭാരതത്തിന്റെ ശില്പികളിലൊരാളായി മാറിയ വര്‍ഗീസ് കുര്യന്റെ‚ആത്മകഥ. ഏറെയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങള്‍  വെളിപ്പെടുത്തുന്ന, വായിക്കുന്ന ഏവര്‍ക്കും പ്രചോദനം നല്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എനിക്കുമൊരു സ്വപ്നമുണ്ടായിരുന്നു”

Vendor Information