എന്റെ ബോധി വൃക്ഷങ്ങൾ

180 144

കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം മുതൽ കോളേജ് ജീവിതം വരെയുള്ള വിദ്യാലയകാലജീവിതത്തെ ഓർമകളിലൂടെ പുനരാനയിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ. 1950കളിൽ തുടങ്ങി എഴുപതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വസന്തകാലത്തെ തെളിഞ്ഞ പുഴപോലെ സുതാര്യമായ ഓർമകളിൽ ഭാവനയുടെ നിറവും രസവും കലർത്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ഗൃഹാതുരമായ ഒരു അനുഭൂതി ലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

9 in stock

Author: മാത്യു പ്രാൽ

കുടിപ്പള്ളിക്കൂടം മുതൽ കോളേജ് ജീവിതം വരെയുള്ള വിദ്യാലയകാലജീവിതത്തെ ഓർമകളിലൂടെ പുനരാനയിക്കുകയാണ് ഈ കൃതിയിൽ. 1950കളിൽ തുടങ്ങി എഴുപതിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഈ വസന്തകാലത്തെ തെളിഞ്ഞ പുഴപോലെ സുതാര്യമായ ഓർമകളിൽ ഭാവനയുടെ നിറവും രസവും കലർത്തി ഗ്രന്ഥകാരൻ അവതരിപ്പിച്ച് വായനക്കാരെ ഗൃഹാതുരമായ ഒരു അനുഭൂതി ലോകത്തിലേക്കു നയിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ ബോധി വൃക്ഷങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Mathrubhumi Books
  • Vendor: Mathrubhumi Books
  • Address:
  • No ratings found yet!