എന്റെ ഗ്രാമകഥകൾ – എം മുകുന്ദൻ

170 136
Olive Books

പ്രാചീനത മുറ്റിയ പ്രാദേശിക ജീവിതങ്ങൾക്കുമേൽ മാറുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ വീഴ്‌ത്തുന്ന നിഴലും നിലാവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ.

6 in stock

Author: എം.മുകുന്ദൻ

അസാധാരണമായ ആഖ്യാനത്തിൽ നിന്നും പാറിവീഴുന്ന അനിർവചനീയ സൗന്ദര്യമുള്ള ഗ്രാമീണചിത്രങ്ങൾ. പ്രാചീനത മുറ്റിയ പ്രാദേശിക ജീവിതങ്ങൾക്കുമേൽ മാറുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങൾ വീഴ്‌ത്തുന്ന നിഴലും നിലാവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ ഗ്രാമകഥകൾ – എം മുകുന്ദൻ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!