എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗാന്ധി

195 156
Fabian Books

ഗാന്ധിജി താൻ ചെയ്തത് ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഉറക്കെപ്പറയും,.മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു മസോക്കിസ്റ്റിനെയും ഒരു സാഡിസ്റ്റിനെയും ഒന്നിച്ചുകാണും.എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ക്രിസ്തുവും.
നമ്മുടെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഹൃദയത്തിനും എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ക്രിസ്തുവും ഗാന്ധിയും

8 in stock

Author: നിത്യചൈതന്യയതി

ഗാന്ധിജി താൻ ചെയ്തത് ഹിമാലയൻ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് ഉറക്കെപ്പറയും,.മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അദ്ദേഹത്തിൽ ഒരു മസോക്കിസ്റ്റിനെയും ഒരു സാഡിസ്റ്റിനെയും ഒന്നിച്ചുകാണും.എന്നാൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നില്ലേ ക്രിസ്തുവും.
നമ്മുടെ മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും ഹൃദയത്തിനും എത്തിപ്പിടിക്കാവുന്നതിനും അപ്പുറത്താണ് ക്രിസ്തുവും ഗാന്ധിയും

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലെ ഗാന്ധി”

Vendor Information

  • Store Name: Fabian Books
  • Vendor: Fabian Books
  • Address:
  • No ratings found yet!