എന്റെ ജീവിതം – അരങ്ങിലും അണിയറയിലും

195 156

കഥകളിയുടെ സമസ്തസൗന്ദര്യവും സ്വാംശീകരിച്ച നടനജീവിതം. വാഴേങ്കടയും പട്ടിക്കാന്തൊടിയും മഹാകവി വള്ളത്തോളും ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പുമൊക്കെ അരങ്ങിനെ നയിച്ച ഒരു കാലത്തിന്റെ ചരിത്രം.

Out stock

Out of stock

Author: കലാമണ്ഡലം കൃഷ്ണൻ നായർ

കഥകളിയുടെ സമസ്തസൗന്ദര്യവും സ്വാംശീകരിച്ച നടനജീവിതം. വാഴേങ്കടയും പട്ടിക്കാന്തൊടിയും മഹാകവി വള്ളത്തോളും ഗുരു കുഞ്ചുക്കുറുപ്പുമൊക്കെ അരങ്ങിനെ നയിച്ച ഒരു കാലത്തിന്റെ ചരിത്രം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ ജീവിതം – അരങ്ങിലും അണിയറയിലും”

Vendor Information