എന്റെ കാതൊപ്പുകൾ

40 32

നിരന്തര പ്രയത്‌നത്തിലൂടെ ശബ്ദലേഖന കലയെ ഓസ്‌കാറിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തിലേക്കെത്തിച്ച റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍. കഠിനാധ്വാനമാണ് ഓരോ സ്വപ്നത്തെയും സഫലമാക്കുന്നതെന്ന് ഈ ജീവിത കഥ നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: റസൂൽ പൂക്കുട്ടി

നിരന്തര പ്രയത്‌നത്തിലൂടെ ശബ്ദലേഖന കലയെ ഓസ്‌കാറിന്റെ ഉത്തുംഗശൃംഗത്തിലേക്കെത്തിച്ച റസൂല്‍ പൂക്കുട്ടിയുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങള്‍. കഠിനാധ്വാനമാണ് ഓരോ സ്വപ്നത്തെയും സഫലമാക്കുന്നതെന്ന് ഈ ജീവിത കഥ നമ്മെ ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ കാതൊപ്പുകൾ”

Vendor Information