എൻ്റെ കഥ

200 160

ക്ലിയോപാട്രയുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തിന് കേട്ടറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ മെര്‍ലിന്‍ മണ്‍റോ എന്ന ശില്പ സദൃശ സൗന്ദര്യം കാണാത്ത കണ്ണുകളോ കേള്‍ക്കാത്ത കാതുകളോ വാഴ്ത്താത്ത മനുഷ്യരോ ഇല്ല.

9 in stock

Author: മെർലിൻ മൺറോ

ക്ലിയോപാട്രയുടെ സൗന്ദര്യത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തിന് കേട്ടറിവേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. എന്നാല്‍ മെര്‍ലിന്‍ മണ്‍റോ എന്ന ശില്പ സദൃശ സൗന്ദര്യം കാണാത്ത കണ്ണുകളോ കേള്‍ക്കാത്ത കാതുകളോ വാഴ്ത്താത്ത മനുഷ്യരോ ഇല്ല.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എൻ്റെ കഥ”

Vendor Information