എന്റെ മിനി

60 48

അതിശയകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യം, അതായിരുന്നു ടി എന്നിന്റെയും മിനിയുടെയും ജീവിതം. പരസ്പരം അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും പൊറുത്തും അവര്‍ ജീവിച്ചു. പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് എത്രത്തോളം സമര്‍പ്പിതനാവാമോ അത്രത്തോളം ടി.എന്‍ മിനിക്കു വിധേയനായിരുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: എം. മുകുന്ദൻ

അതിശയകരമായ ഒരു ദാമ്പത്യം, അതായിരുന്നു ടി എന്നിന്റെയും മിനിയുടെയും ജീവിതം. പരസ്പരം അറിഞ്ഞും പറഞ്ഞും പൊറുത്തും അവര്‍ ജീവിച്ചു. പുരുഷന് സ്ത്രീയോട് എത്രത്തോളം സമര്‍പ്പിതനാവാമോ അത്രത്തോളം ടി.എന്‍ മിനിക്കു വിധേയനായിരുന്നു. പുരുഷന്റെ സര്‍വ്വമണ്ഡലങ്ങളിലും സ്‌നേഹത്തിന്റെയും അനുഭാവത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും ശീതളത ചൊരിയാമോ അത്രത്തോളം കൊടുത്ത് മിനി ടി എന്നിനെ ധന്യനാക്കി. സഹജമായ ജീവിതപ്രയോഗത്തില്‍ ഓര്‍ക്കാപ്പുറത്ത് ഇണയറ്റപ്പോള്‍ ടി.എന്നിന്റെ മനസ്സു തേങ്ങി… ആ തേങ്ങലുകളാണ് ഈ കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ മിനി”

Vendor Information