എന്റെ നാടുകടത്തൽ

60 48

‘രാജാധികാരം പ്രജകളാല്‍ ദത്ത’മെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്കിയ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടുകടത്തലിന്റെ കഥ. സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ പ്രസംഗങ്ങള്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള്‍ പ്രൊഫ. ഗോമതിയമ്മയുടെ സ്മരണ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Out stock

Out of stock

Author: കെ രാമകൃഷ്ണപിള്ള

‘രാജാധികാരം പ്രജകളാല്‍ ദത്ത’മെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് പൗരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും പുതിയ മാനങ്ങള്‍ നല്കിയ സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ നാടുകടത്തലിന്റെ കഥ. സ്വദേശാഭിമാനിയുടെ മുഖ പ്രസംഗങ്ങള്‍, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള്‍ പ്രൊഫ. ഗോമതിയമ്മയുടെ സ്മരണ എന്നിവ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ നാടുകടത്തൽ”

Vendor Information