എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – സി വി ശ്രീരാമൻ

90 68

സൂക്ഷ്മജാഗ്രതകളുള്ള കഥാന്വേഷണങ്ങള്‍. ഒരന്വേഷകയോടൊപ്പം, പുറംകാഴ്ചകള്‍, രണ്ട് വലിയ ശവപ്പെട്ടികള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍, നിര്‍മ്മലമായ പ്രഭാതം, കുരുതി, ചുഴലിയില്‍, യാത്രയുടെ തലമുറ, വേരുകള്‍ പുതിയതും പഴയതും, കൗസല്യ മൂത്തമ്മ,  റെയില്‍പാളങ്ങള്‍, നവോത്ഥാനോത്തരം, സ്‌നേഹത്തിന്റെ നെല്ലിക്ക,  വെളുത്ത പക്ഷിയെ കാത്ത്, സാക്ഷി തുടങ്ങിയ ആഴമുള്ള കഥകള്‍.

Out stock

Out of stock

Author: സി വി ശ്രീരാമൻ

സൂക്ഷ്മജാഗ്രതകളുള്ള കഥാന്വേഷണങ്ങള്‍. ഒരന്വേഷകയോടൊപ്പം, പുറംകാഴ്ചകള്‍, രണ്ട് വലിയ ശവപ്പെട്ടികള്‍ വാങ്ങുമ്പോള്‍, നിര്‍മ്മലമായ പ്രഭാതം, കുരുതി, ചുഴലിയില്‍, യാത്രയുടെ തലമുറ, വേരുകള്‍ പുതിയതും പഴയതും, കൗസല്യ മൂത്തമ്മ,  റെയില്‍പാളങ്ങള്‍, നവോത്ഥാനോത്തരം, സ്‌നേഹത്തിന്റെ നെല്ലിക്ക,  വെളുത്ത പക്ഷിയെ കാത്ത്, സാക്ഷി തുടങ്ങിയ ആഴമുള്ള കഥകള്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – സി വി ശ്രീരാമൻ”

Vendor Information