എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – കാക്കനാടൻ

65 52

ആധുനികതയുടെ വിത്തുവിതച്ച കാക്കനാടന്റെ കാലപ്പഴക്കം, ഒറ്റയാന്‍, കുമിളകള്‍, ഹര്‍കിഷന്‍ ലാല്‍സൂദ്, യൂസഫ്ചരായിയിലെ ചരസ് വ്യാപാരി, ചിതലുകള്‍, ഫിലോമിന, ഭ്രാന്ത്, കണ്ണാടിവീട്, പുറത്തേക്കുള്ള വഴി, അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ചിരി, ശ്രീചക്രം, നിഷാദസങ്കീര്‍ത്തനം, കലാപം, ബാബേല്‍, കാളിയമര്‍ദ്ദനം എന്നീ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തില്‍.

Out stock

Out of stock

Author: കാക്കനാടൻ

ആധുനികതയുടെ വിത്തുവിതച്ച കാക്കനാടന്റെ കാലപ്പഴക്കം, ഒറ്റയാന്‍, കുമിളകള്‍, ഹര്‍കിഷന്‍ ലാല്‍സൂദ്, യൂസഫ്ചരായിയിലെ ചരസ് വ്യാപാരി, ചിതലുകള്‍, ഫിലോമിന, ഭ്രാന്ത്, കണ്ണാടിവീട്, പുറത്തേക്കുള്ള വഴി, അശ്വത്ഥാമാവിന്റെ ചിരി, ശ്രീചക്രം, നിഷാദസങ്കീര്‍ത്തനം, കലാപം, ബാബേല്‍, കാളിയമര്‍ദ്ദനം എന്നീ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തില്‍.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – കാക്കനാടൻ”

Vendor Information