എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – എം പി നാരായണപിള്ള

60 48

ഉന്മാദത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും നീറുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുടെയും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വേറിട്ട കഥവഴികള്‍.   കള്ളന്‍, മുരുകന്‍ എന്ന പാമ്പാട്ടി, മൃഗാധിപത്യം, അവന്‍, ഊണി, യാത്രയ്ക്കിടയില്‍, ജോര്‍ജ് ആറാമന്റെ കോടതി, ഉണങ്ങിയ മൃഗങ്ങള്‍, മിച്ചമതാവത് ഇരുന്നാല്‍, ചെന്നിക്കുത്ത്, വിധി, ഭൂതദയാലു, പോയനിലാവുകള്‍, ശിക്ഷയുടെ കുറ്റം, ഈട്, ഒരു അഴിമതി, ശിവരാമന്‍, ഉന്മാദത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ എന്നീ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

Out stock

Out of stock

Author: എം.പി.നാരായണപിള്ള

ഉന്മാദത്തിന്റെയും ഭാവനയുടെയും നീറുന്ന യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളുടെയും മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും വേറിട്ട കഥവഴികള്‍.   കള്ളന്‍, മുരുകന്‍ എന്ന പാമ്പാട്ടി, മൃഗാധിപത്യം, അവന്‍, ഊണി, യാത്രയ്ക്കിടയില്‍, ജോര്‍ജ് ആറാമന്റെ കോടതി, ഉണങ്ങിയ മൃഗങ്ങള്‍, മിച്ചമതാവത് ഇരുന്നാല്‍, ചെന്നിക്കുത്ത്, വിധി, ഭൂതദയാലു, പോയനിലാവുകള്‍, ശിക്ഷയുടെ കുറ്റം, ഈട്, ഒരു അഴിമതി, ശിവരാമന്‍, ഉന്മാദത്തിന്റെ ഹരിശ്രീ എന്നീ കഥകളാണ് ഈ സമാഹാരത്തിലുള്ളത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – എം പി നാരായണപിള്ള”

Vendor Information