എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – സേതു

140 112

ആര്‍ദ്രമായതെന്തിലും ആസുരമായി കടന്നെത്തുന്ന കാലത്തെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍. ഫാന്റസിയുടെ ആഖ്യാനതലങ്ങളിലൂടെ സ്ഥലകാലങ്ങളില്‍ കൈമുദ്രകള്‍ പതിപ്പിക്കുന്ന സേതുവിന്റെ എഴുത്തകം. കഥാകാരന്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 13 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Out stock

Out of stock

Author: സേതു

ആര്‍ദ്രമായതെന്തിലും ആസുരമായി കടന്നെത്തുന്ന കാലത്തെ ഓര്‍മ്മകളില്‍ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കഥകള്‍. ഫാന്റസിയുടെ ആഖ്യാനതലങ്ങളിലൂടെ സ്ഥലകാലങ്ങളില്‍ കൈമുദ്രകള്‍ പതിപ്പിക്കുന്ന സേതുവിന്റെ എഴുത്തകം. കഥാകാരന്‍ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്ത 13 കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ – സേതു”

Vendor Information