എന്താണ് രസതന്ത്രം?

50 40

രസതന്ത്രം എന്താണെന്നും അതിന്റെ അടിസഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണെന്നും,രസതന്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്.

10 in stock

Author: പ്രൊഫ എസ് ശിവദാസ്

രസതന്ത്രം എന്താണെന്നും അതിന്റെ അടിസഥാന സങ്കല്പങ്ങൾ എന്താണെന്നും,രസതന്ത്രം പഠിക്കേണ്ടതെങ്ങനെയെന്നും ലളിതമായി വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണിത്. സാങ്കേതികത്വം പൂർണ്ണമായും ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന വിധത്തിൽ ലളിതമായും രസാവഹമായും ആണ് ഈ പുസ്തകം രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എന്താണ് രസതന്ത്രം?”

Vendor Information