എരിവും പുളിയും

199 159

സിനിമാക്കാരുടെ ഉരുളക്കുള്ള ഉപ്പേരികൾ. 1997 മുതൽ 2016 വരെ കാലഗണനയനുസരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പലരും ആദ്യം പറഞ്ഞതും ശേഷം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതചിത്രങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിരിയഴകുതന്നെ ഒരു ഉപ്പേരിയാണ്.

Out stock

Out of stock

Author: ജോർജ് പുളിക്കൻ

സിനിമാക്കാരുടെ ഉരുളക്കുള്ള ഉപ്പേരികൾ. 1997 മുതൽ 2016 വരെ കാലഗണനയനുസരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. പലരും ആദ്യം പറഞ്ഞതും ശേഷം മാറ്റിപ്പറഞ്ഞതും അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ജീവിതചിത്രങ്ങളും കൂടി കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ചിരിയഴകുതന്നെ ഒരു ഉപ്പേരിയാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എരിവും പുളിയും”

Vendor Information