എതിരെഴുത്തുകൾ – ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം

105 84

മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് സക്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എതിരെഴുത്തിന്റെ പുതുവായനകൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയാർന്ന ഇടപെടലുകളുമായി ചേർത്തുവച്ച് പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

8 in stock

Author: പി പി രവീന്ദ്രൻ

മലയാളത്തിൽ ഇന്ന് സക്രിയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എതിരെഴുത്തിന്റെ പുതുവായനകൾ സംസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുസ്വരതയാർന്ന ഇടപെടലുകളുമായി ചേർത്തുവച്ച് പഠനവിധേയമാക്കുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9789383498673

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എതിരെഴുത്തുകൾ – ഭാവുകത്വത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രം”

Vendor Information