ഏഴാം കലയുടെ മതിവിഭ്രമം

60 48


വർത്തമാന കാല ആസ്വാദന ക്ഷമതയിലും ചലച്ചിത്രകാരന്മാരുടെ മാധ്യമ സമീപിനത്തിലും ഒരു പരിവർത്തനവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡോ അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ നിരർത്ഥകമായ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകന് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വഴി കാട്ടുന്നു.

9 in stock

Author: ഡോ അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ

വർത്തമാന കാല ആസ്വാദന ക്ഷമതയിലും ചലച്ചിത്രകാരന്മാരുടെ മാധ്യമ സമീപിനത്തിലും ഒരു പരിവർത്തനവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഡോ അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ നിരർത്ഥകമായ ആസ്വാദനത്തിന്റെ അന്ധകാരത്തിൽ അകപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകന് ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ വഴി കാട്ടുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഏഴാം കലയുടെ മതിവിഭ്രമം”

Vendor Information