എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ

235 188

വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മകളും ഉൾകൊള്ളുന്ന കൃതി.

46 in stock

Author: സാനു യേശുദാസ്

വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് എഴുതിയ കുറിപ്പുകളും ഓർമ്മകളും ഉൾകൊള്ളുന്ന കൃതി.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “എഴുതാപ്പുറങ്ങൾ”

Vendor Information