ഫാഷിസം സൈബർ യുഗത്തിൽ

110 88
Olive Books

സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്റെ ആക്രമണപരമുഖമായ ഫാഷിസവും ജനങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്‌ഥാപിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്.

9 in stock

Author: ഡോ പി സോമൻ

സാമ്രാജ്യത്വവും അതിന്റെ ആക്രമണപരമുഖമായ ഫാഷിസവും ജനങ്ങളുടെമേൽ ആധിപത്യം സ്‌ഥാപിക്കുന്നത് സാംസ്കാരികമായ ഘടകങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫാഷിസം സൈബർ യുഗത്തിൽ”

Vendor Information

  • Store Name: Olive Books
  • Vendor: Olive Books
  • Address:
  • No ratings found yet!