ഫിഡിൽ

140 112

സംഗീതത്തിന്റെ പൊന്നലയില്‍ നീന്തിത്തുടിച്ച കമിതാക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന നോവല്‍. പ്രണയിച്ചവരുടെയും പ്രണയിക്കുന്നവരുടെയും പൊള്ളുന്ന ഹൃദയത്തുടിപ്പികള്‍ ഇതിലുണ്ട്.

Out stock

Out of stock

Author: മുട്ടത്തുവർക്കി

സംഗീതത്തിന്റെ പൊന്നലയില്‍ നീന്തിത്തുടിച്ച കമിതാക്കളുടെ കഥ പറയുന്ന നോവല്‍. പ്രണയിച്ചവരുടെയും പ്രണയിക്കുന്നവരുടെയും പൊള്ളുന്ന ഹൃദയത്തുടിപ്പികള്‍ ഇതിലുണ്ട്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഫിഡിൽ”

Vendor Information