ഗാന്ധിയും മാർക്‌സും

75 60

ഗാന്ധിസത്തിന്റെയും മാർക്സിസത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

6 in stock

Author: അകീൽബിൽഗ്രാമി, പ്രഭാത്പട്‌നായിക് , മൈക്കിൾതരകൻ , ഡോ രാജൻഗുരുക്കൾ

ഗാന്ധിസത്തിന്റെയും മാർക്സിസത്തിന്റെയും വീക്ഷണകോണിലൂടെ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹ്യ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അടുത്തറിയാൻ ഉപകരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗാന്ധിയും മാർക്‌സും”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!