ഗന്ധർവ്വന്മാർക്ക് ദിനാന്ത്യങ്ങളില്ല

100 80

ഒരു തെമ്മാടിക്കവിയുടെ അസാമാന്യമായ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ പുസ്തകം. വിയർത്തുതളർന്ന് കൈകുത്തിയെഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലെ നീലക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗന്ധർവ്വനൊരുവൻ നിറഞ്ഞുചിരിക്കുന്നു…..

9 in stock

Author: ശൈലൻ

ഒരു തെമ്മാടിക്കവിയുടെ അസാമാന്യമായ അനുഭവക്കുറിപ്പുകളുടെ പുസ്തകം. വിയർത്തുതളർന്ന് കൈകുത്തിയെഴുന്നേറ്റ് അവളുടെ കിടപ്പുമുറിയിലെ നീലക്കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഗന്ധർവ്വനൊരുവൻ നിറഞ്ഞുചിരിക്കുന്നു…..

Weight 0.5 kg
ISBN

8193728161

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗന്ധർവ്വന്മാർക്ക് ദിനാന്ത്യങ്ങളില്ല”

Vendor Information