ഗന്ധർവ്വ ലോകം

490 392
Insight Publica

മലയാള സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിനു പിന്നിലെ കാഴ്ചകൾ ഒരു മനോഹര നോവൽ പോലെ മധു വൈപ്പന പകർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച താര ചക്രവർത്തിമാരുടെയും റാണിമാരുടേയും അണിയറ ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്നു.

5 in stock

Author: മധു വൈപ്പന

മലയാള സിനിമയുടെ വെള്ളിവെളിച്ചത്തിനു പിന്നിലെ കാഴ്ചകൾ ഒരു മനോഹര നോവൽ പോലെ മധു വൈപ്പന പകർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാലഘട്ടത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ച താര ചക്രവർത്തിമാരുടെയും റാണിമാരുടേയും അണിയറ ജീവിത ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗന്ധർവ്വ ലോകം”

Vendor Information

  • Store Name: Insight Publica
  • Vendor: Insight Publica
  • Address:
  • No ratings found yet!