ഗണിത വിജ്ഞാനകോശം

390 312
Current Books

അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ഗവേഷകര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ഗവേഷകര്‍ക്കും, ഗണിതതല്പരരായ വായനക്കാര്‍ക്കും, ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ശാസ്ത്രമായ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആധികാരികവിജ്ഞാനകോശം, ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞന്‍, ഗണിതസംജ്ഞകള്‍, സൂത്രവാക്യങ്ങള്‍, ഗണിതസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഗണിതസിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ തുടങ്ങി ഗണിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പലതും സംക്ഷിപ്തമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ഗവേഷകര്‍ക്കും, വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും, ഗവേഷകര്‍ക്കും, ഗണിതതല്പരരായ വായനക്കാര്‍ക്കും, ഒരു റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ

പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

പ്രസാധകർ

കറന്റ് ബുക്സ്

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിത വിജ്ഞാനകോശം”

Vendor Information

  • Store Name: Current Books
  • Vendor: Current Books
  • Address:
  • No ratings found yet!