ഗണിതകേളി

75 60

6174 എന്ന സംഖ്യയുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ?ഈ സംഖ്യ ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്,കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ.

Out stock

Out of stock

Author: പ്രൊഫ. പി.എ. വര്‍ഗ്ഗീസ്

6174 എന്ന സംഖ്യയുടെ സവിശേഷത എന്താണെന്നു കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ?ഈ സംഖ്യ ഒരു പ്രത്യേക പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്,കാപ്രേക്കർ സ്ഥിരസംഖ്യ.ഇതുപോലെ പ്രത്യേകതയുള്ള അനവധി സംഖ്യകളുണ്ട്.ഗണിതകേളി നിങ്ങളെ സംഖ്യാകേളികളിലേക്കും കണക്കിന്റെ മാസ്മരികലോകത്തേക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതകേളി”

Vendor Information