ഗണിതം മനോഹരം

30 24
Poorna Eram

വിഷമം പിടിച്ച വിഷയം എന്നു കുട്ടികള്‍ കരുതുന്ന ഗണിതം, മനോഹരവും ലളിതവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മേതില്‍ രവി. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങള്‍ക്കു മാറിക്കിട്ടും. 

5 in stock

Author: മേതില്‍ രവി

വിഷമം പിടിച്ച വിഷയം എന്നു കുട്ടികള്‍ കരുതുന്ന ഗണിതം, മനോഹരവും ലളിതവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മേതില്‍ രവി. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങള്‍ക്കു മാറിക്കിട്ടും. 

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതം മനോഹരം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!