ഗണിതം ഫലിതം

65 52
Poorna Eram

വിരസവും സങ്കീര്‍ണവും ദുഷ്‌കരവുമാണ് എന്ന ഒരു ദുഷ്‌പേര് ഗണിതത്തിനുണ്ട്. രസകരവും അദ്ഭുതകരവും ഫലിതം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഗണിതത്തിലുണ്ട്. അവ പരിചയപ്പെടുമ്പോള്‍ ഗണിതം രസകരമായ ഒരനുഭൂതിയായിമാറുന്നു. നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍ ഗണിതത്തിലെ രസകരമായ ചില വസ്തുതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ ഈ കൃതിയിലൂടെ.

4 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

വിരസവും സങ്കീര്‍ണവും ദുഷ്‌കരവുമാണ് എന്ന ഒരു ദുഷ്‌പേര് ഗണിതത്തിനുണ്ട്. രസകരവും അദ്ഭുതകരവും ഫലിതം നിറഞ്ഞതുമായ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങള്‍ ഗണിതത്തിലുണ്ട്. അവ പരിചയപ്പെടുമ്പോള്‍ ഗണിതം രസകരമായ ഒരനുഭൂതിയായിമാറുന്നു. നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍ ഗണിതത്തിലെ രസകരമായ ചില വസ്തുതകള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ ഈ കൃതിയിലൂടെ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതം ഫലിതം”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!