ഗണിതം വന്ന വഴികൾ

75 60
G V Books

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടാം. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളുടെ സേവനങ്ങളും. ഗണിതശാസ്ത്രം വികസിച്ച വഴികൾ വിശദമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണിതസാഹിത്യ കൃതികൾ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ. ഇതിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകള വർഷസഹിതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

8 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിന് ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങളുടെ ചരിത്രം അവകാശപ്പെടാം. ആയിരക്കണക്കിനാളുകളുടെ സേവനങ്ങളും. ഗണിതശാസ്ത്രം വികസിച്ച വഴികൾ വിശദമാക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗണിതസാഹിത്യ കൃതികൾ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരൻ. ഇതിൽ ഗണിതശാസ്ത്ര ചരിത്രത്തിലെ പ്രധാന നാഴികക്കല്ലുകള വർഷസഹിതം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതം വന്ന വഴികൾ”

Vendor Information

  • Store Name: G V Books
  • Vendor: G V Books
  • Address:
  • No ratings found yet!