ഗണിതപ്രശ്‌നോത്തരി

40 32

ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ സമാഹാരം. വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍  എഴുതുന്നവര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

ഗണിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളുടെ സമാഹാരം. വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകള്‍  എഴുതുന്നവര്‍ക്കും വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന പുസ്തകം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതപ്രശ്‌നോത്തരി”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!