ഗണിതരഞ്ജിനി

75 60
Poorna Eram

ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ അറിയാനും ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക ഗണിതസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ ഈ കൃതി അനുവാചകമനസ്സുകളെ തൊട്ടുണര്‍ന്നു. സാധാരണ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏതാനും നിര്‍ദ്ധാരണ രീതിയും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാവീരാചാര്യന്റേയും, ഭാസ്‌കരാചാര്യയുടേയും സുപ്രസിദ്ധ ഗണിതശ്ലോകങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രകൃതികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു മഹത്ഗ്രന്ഥം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ. വി.ബി. പണിക്കർ

ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ അറിയാനും ഭാരതത്തിന്റെ പൗരാണിക ഗണിതസങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നതുമായ ഈ കൃതി അനുവാചകമനസ്സുകളെ തൊട്ടുണര്‍ന്നു. സാധാരണ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ച് ഏതാനും നിര്‍ദ്ധാരണ രീതിയും ഇതില്‍ വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാവീരാചാര്യന്റേയും, ഭാസ്‌കരാചാര്യയുടേയും സുപ്രസിദ്ധ ഗണിതശ്ലോകങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രകൃതികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമായ ഒരു മഹത്ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതരഞ്ജിനി”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!