ഗണിതസല്ലാപം

45 36

കണക്ക് എന്നു കേട്ടാല്‍ വിഷമിക്കുന്ന കുട്ടികളേ.., നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ പുസ്തകം. ലളിതവും രസകരവുമായ ചെറുചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും വിശേഷവര്‍ത്തമാനങ്ങളിലൂടെയും കണക്കിന്റെ സന്തോഷകരമായ ലോകത്തേക്ക് അവന്‍ നിങ്ങളെ കൊ്യുുപോകും. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുതീരുമ്പോള്‍ കണക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയാവും, തീര്‍ച്ച!

Out stock

Out of stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

കണക്ക് എന്നു കേട്ടാല്‍ വിഷമിക്കുന്ന കുട്ടികളേ.., നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് ഈ പുസ്തകം. ലളിതവും രസകരവുമായ ചെറുചോദ്യങ്ങളിലൂടെയും വിശേഷവര്‍ത്തമാനങ്ങളിലൂടെയും കണക്കിന്റെ സന്തോഷകരമായ ലോകത്തേക്ക് അവന്‍ നിങ്ങളെ കൊ്യുുപോകും. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചുതീരുമ്പോള്‍ കണക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചങ്ങാതിയാവും, തീര്‍ച്ച!

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതസല്ലാപം”

Vendor Information