ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്

65 52
Poorna Eram

മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നുപോരുന്ന ഒരു ശാസ്‌ത്രശാഖയാണ്‌ ഗണിതശാസ്‌ത്രം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്‌. 

7 in stock

Author: കെ. വരദേശ്വരി

മാറ്റമില്ലാതെ തുടര്‍ന്നുപോരുന്ന ഒരു ശാസ്‌ത്രശാഖയാണ്‌ ഗണിതശാസ്‌ത്രം നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തില്‍ ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്‌. നമുക്ക്‌ ധരിക്കാനുള്ള വസ്‌ത്രത്തിന്റെ അളവുമുതല്‍ ബഹിരാകാശത്തേക്ക്‌ വിക്ഷേപിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഗതിനിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നതുവരെ ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തിന്റെ പ്രസക്തി നിര്‍ണ്ണായകമാണ്‌ ഗണിതശാസ്‌ത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഗണിതശാസ്‌ത്രകാരന്‍മാരെക്കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ലളിതമാര്‍ഗ്ഗമാണ്‌ ഈ പുസ്‌തകത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നത്‌.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതശാസ്ത്ര ക്വിസ്”

Vendor Information