ഗണിതശബ്ദകോശം

75 60

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ സംജ്ഞകളെ ലളിതമായി സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു…

9 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ വിവിധ സംജ്ഞകളെ ലളിതമായി സംക്ഷിപ്തരൂപത്തിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ മൽസരപരീക്ഷകൾക്ക് തയാറെടുക്കുന്നവർക്കും അധ്യാപകർക്കും ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടും. പ്രശസ്ത ഗണിതശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥകാരനും ബാലസാഹിത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടറുമായ പള്ളിയറ ശ്രീധരനുമാണ് ഗ്രന്ഥകർത്താവ്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതശബ്ദകോശം”

Vendor Information