ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിചിത്രലോകം

160 128
Green Books

സൂത്രപാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കൃതി.ശാസ്ത്രശാഖയായ ഗണിതത്തിന്‍റെ വിചിത്രരീതികളുംബുദ്ധിവൈഭവങ്ങളും  ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധനും ഗണിതശാസ്ത്രവും പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തവും ലീലാവതിയും ശക്തികേന്ദ്രമായ സഹസ്രചക്രവും മാന്ത്രികചതുരവും അന്ധവിശ്വാസവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവിന്‍റെ ഖനിയാണിത്.

3 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

സൂത്രപാഠങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കൃതി.ശാസ്ത്രശാഖയായ ഗണിതത്തിന്‍റെ വിചിത്രരീതികളുംബുദ്ധിവൈഭവങ്ങളും  ലളിതമായ ഭാഷയില്‍ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു. ശ്രീബുദ്ധനും ഗണിതശാസ്ത്രവും പൈതഗോറസ് സിദ്ധാന്തവും ലീലാവതിയും ശക്തികേന്ദ്രമായ സഹസ്രചക്രവും മാന്ത്രികചതുരവും അന്ധവിശ്വാസവും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആധികാരികമായ അറിവിന്‍റെ ഖനിയാണിത്.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിചിത്രലോകം”

Vendor Information

  • Store Name: Green Books
  • Vendor: Green Books
  • Address:
  • No ratings found yet!