ഗണിതത്തിലെ 5 അത്ഭുതങ്ങൾ

65 52

പൈതഗോറിയൻ ത്രികോണങ്ങൾ,അഭാജ്യസംഖ്യകൾ,മോഡുലാർ അരിത്‌മെറ്റിക്‌,ഫെർമായുടെ ലിറ്റിൽ തിയറം,കനക ചതുരം,ത്രികോണ സംഖ്യകൾ,ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി ഷഡ്‌ബുജ സംഖ്യകൾ,ആലിപ്പഴ സംഖ്യകൾ,പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ,പൂർണ വർഗ്ഗങ്ങൾ.

5 in stock

Author: എം ആർ സി നായർ

പൈതഗോറിയൻ ത്രികോണങ്ങൾ,അഭാജ്യസംഖ്യകൾ,മോഡുലാർ അരിത്‌മെറ്റിക്‌,ഫെർമായുടെ ലിറ്റിൽ തിയറം,കനക ചതുരം,ത്രികോണ സംഖ്യകൾ,ഫിബിനോച്ചി ശ്രേണി ഷഡ്‌ബുജ സംഖ്യകൾ,ആലിപ്പഴ സംഖ്യകൾ,പരിപൂർണ സംഖ്യകൾ,പൂർണ വർഗ്ഗങ്ങൾ.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതത്തിലെ 5 അത്ഭുതങ്ങൾ”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!