ഗണിതവിജ്ഞാനച്ചെപ്പ് (വാല്യം ഒന്ന്)

265 212
Poorna Eram

പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം മാത്രമേയുള്ളൂ-ഗണിത ശാസ്ത്രം. കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഡിജിറ്റല്‍ടെക്‌നോളജി, നാനോടെക്‌നോളജി, എന്നിവ നിത്യജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. 

4 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
പ്രപഞ്ചത്തിലെ സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയം മാത്രമേയുള്ളൂ-ഗണിത ശാസ്ത്രം. കമ്പ്യൂട്ടര്‍, ഡിജിറ്റല്‍ടെക്‌നോളജി, നാനോടെക്‌നോളജി, എന്നിവ നിത്യജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്വാധീനം നാള്‍ക്കുനാള്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചുവരികയാണ്. ഗണിതത്തിന്റെ വിസ്മയകരമായ വസ്തുതകള്‍ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൃതി നൂറോളം ഗണിത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത ചില കൃതികളുടെ സമാഹാരമാണ്.
Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതവിജ്ഞാനച്ചെപ്പ് (വാല്യം ഒന്ന്)”

Vendor Information