ഗണിതവിജ്ഞാനചെപ്പ്

420 336
Poorna Eram

സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വിഷയം മാത്രമേയുള്ളൂ ഗണിതശാസ്ത്രം . കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് സ്വാധീനം നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഗണിത ഇതിൻറെ വിസ്മയകരമായ വസ്തുക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൃതി നൂറോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കൃതികളുടെ സമാഹാരമാണ്

9 in stock

Author: പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍

സകല പ്രതിഭാസങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരേയൊരു വിഷയം മാത്രമേയുള്ളൂ ഗണിതശാസ്ത്രം . കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി നാനോ ടെക്നോളജി എന്നിവ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നതോടെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് സ്വാധീനം നാൾക്കുനാൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. ഗണിത ഇതിൻറെ വിസ്മയകരമായ വസ്തുക്കൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ കൃതി നൂറോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിച്ച പള്ളിയറ ശ്രീധരനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ചില കൃതികളുടെ സമാഹാരമാണ്

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗണിതവിജ്ഞാനചെപ്പ്”

Vendor Information

  • Store Name: Poorna Eram
  • Vendor: Poorna Eram
  • Address:
  • No ratings found yet!