ഗായത്രി സയന്‍സ്

450 360
Premier Books

ഗായത്രി മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സംസ്തലങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. മുഴുവന്‍ ജനതതിയുടെയും വളര്‍ച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കപ്പട്ട ഈ ഗുരുമന്ത്രം തലച്ചോറിനെ ഉദീപിപ്പിച്ച് ബൗദ്ധിക തിരിച്ചറിവിലൂടെ വിജയത്തിലേയ്ക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പഠന ഗ വേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രം.

Out stock

Out of stock

Author: ഡോ വെങ്ങാനൂര്‍ ബാലകൃഷ്ണന്‍

ഗായത്രി മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ സംസ്തലങ്ങളും അനാവരണം ചെയ്യുന്ന ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം. മുഴുവന്‍ ജനതതിയുടെയും വളര്‍ച്ചയ്ക്കു വേണ്ടി നീക്കിവയ്ക്കപ്പട്ട ഈ ഗുരുമന്ത്രം തലച്ചോറിനെ ഉദീപിപ്പിച്ച് ബൗദ്ധിക തിരിച്ചറിവിലൂടെ വിജയത്തിലേയ്ക്ക് കൈപിടിച്ചു നടത്താന്‍ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് ശാസ്ത്രവും സമ്മതിക്കുന്നു. ഗായത്രി മന്ത്രത്തെപ്പറ്റി നടത്തിയ ഒരു ദശാബ്ദക്കാലത്തെ പഠന ഗ വേഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രം.

Weight 0.5 kg
ISBN

9788193794135

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഗായത്രി സയന്‍സ്”

Vendor Information

  • Store Name: Premier Books
  • Vendor: Premier Books
  • Address:
  • No ratings found yet!