ജോർജ് ലക്കോഫ്‌ – ഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ്

120 96

മസ്തിഷ്ക ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോർജ് ലക്കോഫ്‌ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സാഹിത്യപഠനങ്ങളിലും സംസ്കാരപഠനങ്ങളിലും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

5 in stock

Author: പി.എം ഗിരീഷ്

മസ്തിഷ്ക ഗവേഷണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജോർജ് ലക്കോഫ്‌ അവതരിപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങളെ സാഹിത്യപഠനങ്ങളിലും സംസ്കാരപഠനങ്ങളിലും എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ജോർജ് ലക്കോഫ്‌ – ഭാഷയുടെ രാഷ്ട്രീയ മനസ്സ്”

Vendor Information

  • Store Name: Chintha Publishers
  • Vendor: Chintha Publishers
  • Address:
  • No ratings found yet!