ഘോഷയാത്ര

195 156

പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തെ അതികായനും പ്രശ സ്ത ജീവചരിത്രകാരനുമായ ടി. ജെ. എസ്. ജോര്‍ജ് തന്റെ കര്‍മ്മമണ്ഡലത്തിലെ ഓര്‍മ്മകളെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായി ആനയിക്കുന്നപുസ്തകം. ജേണലിസത്തിലെ ദോശയും ചട്ണിയും, മമ്മൂട്ടി കാണാത്ത മതിലുകള്‍, നാട്ടില്‍ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാലറിയുക, മലയാളം പറയുന്ന മലയാളി തുടങ്ങി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുറിപ്പുകള്‍. എം. പി. നാരായണപിള്ളയുടെ അവതാരികയും.

Out stock

Out of stock

Author: ടി.ജെ.എസ്.ജോര്‍ജ്

പത്രപ്രവര്‍ത്തനരംഗത്തെ അതികായനും പ്രശ സ്ത ജീവചരിത്രകാരനുമായ ടി. ജെ. എസ്. ജോര്‍ജ് തന്റെ കര്‍മ്മമണ്ഡലത്തിലെ ഓര്‍മ്മകളെ ഒരു ഘോഷയാത്രയായി ആനയിക്കുന്നപുസ്തകം. ജേണലിസത്തിലെ ദോശയും ചട്ണിയും, മമ്മൂട്ടി കാണാത്ത മതിലുകള്‍, നാട്ടില്‍ പ്രഭുക്കളെ കണ്ടാലറിയുക, മലയാളം പറയുന്ന മലയാളി തുടങ്ങി മുപ്പത്തിയഞ്ചോളം കുറിപ്പുകള്‍. എം. പി. നാരായണപിള്ളയുടെ അവതാരികയും.

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ഘോഷയാത്ര”

Vendor Information